אב הצליח לבטל מינוי של בן ממשיך-בשל מצבה של אשתו

זמירה שחר • 27/9/2021 כניסות

האב מונה כאפוטרופוס של האם שסובלת מדמנציה. הוא חתם בשם שניהם על מינוי בנו וכלתו כבנים ממשיכים אך לא קיבל את אישור בית המשפט. בקשתו לביטול המינוי התקבלה

בית המשפט המחוזי בנצרת קיבל לאחרונה ערעור שהגיש אב לארבעה על פסיקת בית המשפט למשפחה בעיר בו נדחתה תביעתו לביטול מינוי בנו וכלתו כבנים ממשיכים בנחלה. האב ביקש לבטל את המינוי בשל פגמים בהליך המינוי, אי קבלת אישור בית המשפט מראש והתנהגות מחפירה. שופטי המחוזי קבעו כי היה צריך לקבל מראש את אישור בית המשפט למינוי בשל חוסר כשירותה של האם. עוד נקבע כי אף שהמחדל נעוץ בהתנהגות האב, לא ניתן לאשר את המינוי בדיעבד והוא בטל.

האב והאם הם הורים לארבעה ילדים ועלי זכויות בנחלה במושב. מכיוון שהאם סובלת מדמנציה, באוגוסט 2010 האב מונה כאפוטרופוס על גופה ורכושה. כארבעה חודשים לאחר מכן הוא חתם בשמו ובשם האם על המסמכים הדרושים למינוי אחד מבניו ואשתו כבנים ממשיכים. 

ואולם, ב-2015 ביקש האב לבטל את המינוי בשל פגמים בהליך המינוי, התנהגות מחפירה וחתימה בשם האם על המינוי ללא אישור בית משפט.

בית המשפט דחה את התביעה. בפסק הדין נקבע בין היתר כי אכן האב היה צריך לקבל את אישור בית המשפט לביצוע פעולה של מינוי בן ממשיך בשם האם. ואולם, על אף הפגם שנפל בהתנהלות האב, הדבר לא מבטל את המינוי. זאת, בין היתר, מכיוון שבית המשפט היה מאשר את המינוי אילו הוגשה הבקשה. 

עוד נקבע כי התנהלות הבן ואשתו לא מגיעה לכדי ״התנהגות מחפירה״ שיש בה כדי להביא לביטול ההתחייבות למנותם כבנים ממשיכים. 

בערעור טען האב כי לא ניתן אישור בית משפט מראש לחתימתו בשם האם על מסמכי מינוי הבנים הממשיכים, כמתחייב מהוראות לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. לגישתו, לא ניתן להכשיר את הפעולה בדיעבד. 

הבן ואשתו טענו שאין להתערב בפסק הדין שהסתמך על קביעות עובדתיות מוצקות.

לקחו סיכון

השופט הבכיר שאהר אטרש קיבל את הערעור וביטל את המינוי.

הוא ציין כי אמנם טענת האב, לפיה דין המינוי להתבטל בשל מחדלו שלו באי קבלת האישור, היא טענה הנטענת בחוסר תום לב. עם זאת, אין בכך כדי לייתר את הצורך באישורו של בית המשפט בהתאם לחוק הכשרות. 

השופט הדגיש כי מי שמתקשר בעיסקה עם אפוטרופוס יודע מראש שאין ביטחון מלא שהעיסקה תקוים. היה על הבן ואשתו לדעת שתוקפו של מינוים כבנים ממשיכים, ואף סמכותו של האב לייצג את האם לצורך מינוי זה, תלויים באישורו מראש של בית המשפט. לפיכך, מצופה היה מהם שלא ישבו בחיבוק ידיים ויקדמו את קבלת האישור. בכך שלא עשו זאת הם לקחו על עצמם סיכון שהפעולה תבוטל. 

השופט קבע כי מאחר שפעולת המינוי לא אושרה מראש, אין לה תוקף. בהקשר זה הוא כתב כי לא ניתן לאשר את הפעולה בדיעבד שכן לפי הוראות החוק רק במקרים חריגים ודחופים ניתן לעשות זאת. 

הוא ציין בנוסף כי לא הוכח שהמינוי הוא לטובת האם ודווקא עדות האב שלפיה המינוי לא הביא נחת להורים והרע את מצבם הכלכלי סותרת הנחה זו. 

לא ניתן צו להוצאות. 

השופטים ערפאת טאהא ותמר נסים שי הצטרפו לפסק הדין.

  • ב״כ המערער: עו״ד גלעד שרגא
  • ב״כ המשיבים: עו״ד איקו פרי